Darželio vizija, misija, tikslas, uždaviniai
PDF Spausdinti Email
Pirmadienis, 11 Balandis 2011 00:00

Vizija

Tapti saugiu, atviru Kauno miesto vaikų darželiu, teikiančiu kokybiškas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės poreikius, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, užtikrinančiu lygias galimybes nepalankioje aplinkoje augančių vaikų ugdymui (si) ir globai, taikančiu į vaiką orientuoto ugdymo pedagogines idėjas, pažangius ugdymo modelius, informacines edukacines technologijas, siekiančiu išsaugoti tautos tradicijas, papročius, etninį unikalumą.

Misija

Unikalioje gamtinėje bei istorinėje aplinkoje ugdyti Aleksoto mikrorajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus dviejose bendrosios paskirties 3-7m. mišriose grupėse, sukuriant kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius ugdimosi aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdimui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

Tikslas

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

Uždaviniai:

  • Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui įgyti ugdymui(si) mokykloje reikalingų kompetencijų.
  • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti aktyvumo, judėjimo poreikius, sudaryti sąlygas vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimui.
  • Ugdyti pagarbą ir pakantumą žmogui, neatsižvelgiant į jo lytį, amžių, rasę, religines pažiūras ir įsitikinimus, neįgalumą.
  • Pozityviai vertinti kiekvieną vaiką, tenkinant vaikų saviraiškos, bendravimo, saviugdos, pažinimo, kūrybos poreikius.
  • Stiprinti šeimos, darželio sąveiką, kurti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu, vienas kito gerbimu.
  • Padėti vaikams išsaugoti ir gilinti ryšį su gimtuoju kraštu, atskleidžiant jo grožį, puoselėjant tautinės kultūros tradicijas, papročius, sudarant sąlygas ugdyti tautinės savimonės pradmenis.
LAST_UPDATED2