Darželio etosas ir vertybės
PDF Spausdinti Email
Penktadienis, 03 Birželis 2016 00:00

Ikimokyklinio ugdymo programa pdf. (neterminuota)Darželyje veikia 2 grupės:

 • "Smalsučiai"- dieninė gr., vaikams nuo 3-5 m.,
 • "Žiniukai" - mišri priešmokyklinė gr., vaikams nuo 5-7 m.

 

Vykdomos vaikų darželio nuostatuose įteisintos neformaliojo švietimo programos:

Kauno vaikų darželis „Dvarelis“ vykdo neformaliojo ugdymo programas (ikimokyklinio

ir priešmokyklinio).

 

Ikimokyklinis ugdymas.

Teikiamas vaikams nuo 3 iki 5-6 metų, pagal ikimokyklinio ugdymo programą. Kauno vaikų darželio

„Dvarelis“ ikimokyklinio ugdymo programa 2009-2014 m. atliepia Valstybės švietimo strategijos

2013-2020 m. nuostatas ir dera su Kauno miesto savivaldybės strateginio švietimo plano nuostatomis,

metinėmis veiklos programomis bei nusako Kauno vaikų darželio „Dvarelis“ strateginio plano 2013-2015m.

tikslus ir kryptis. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Pagrindinis vaiko gyvenimo būdas – žaidimas,

tai natūrali vaiko būsena. Jo metu tenkinami svarbiausi ikimokyklinio amžiaus vaikų poreikiai: fizinio,

psichinio saugumo, judėjimo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. 

 
Priešmokyklinis ugdymas.

Teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali

būti teikiamas ir 5 metų vaikams tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą rekomenduoja pedagoginė-psichologinė

tarnyba. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymo(si)

programąTėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui grupės lankymas yra privalomas.

Grupės ugdomoji veikla yra vientisas procesas, jis neskaidomas ir vyksta integruotai. Priešmokyklinio

ugdymo pedagogas planuodamas grupės ugdomąją veiklą, individualizuoja ugdymo tikslus ir turinį,

atsižvelgdamas į individualius poreikius.

Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus .... (pdf.) 


Vaikų darželio ugdomoji aplinka

Pagrindinė veikla darželyje - žaidimas. Žaisdamas vaikas įgyja sėkmingam mokymuisi mokykloje

reikalingų kompetencijų: komunikavimo, meninės, socialinės, sveikatos saugojimo,pažinimo. Todėl

darželyje siekiame sukurti saugią ir funkcionalę aplinką grupėse ir lauke, kuri skatintų vaikų aktyvumą,

kūrybiškumą ir žingeidumą. Visos priemonės yra atvirose lentynose, edukaciniuose kampeliuose, vaikams

matomos ir lengvai prieinamos. Priešmokyklinės grupės ugdomoji aplinka papildyta inovatyvia priemone

-šviesos stalu.

 

Mokytojų taryba sprendžia ugdymo kokybės klausimus:

Pirmininkė – Irena Gabševičienė.

Sekretorė – Dalia Valiokienė.

  Nariai:  -  Raimonda Jučienė,

                -  Laimutė Morkūnienė,

                - Laima Mišeikienė,

                - Birutė Volungevičienė. 

ugdymo_kokybe_2014

 • Turtinga, vaiko raidą skatinanti aplinka;
 • Lygių ugdymo (si) galimybių užtikrinimas;
 • Ugdymo programų ir veiklos tikslų veiksmingumas;
 • Kūrybingas, savo darbą mėgstantis, nuolat besimokantis pedagogas;
 • Į vaiką orientuotas ugdymo planavimas, vaiko pasiekimų vertinimas;
 • Netradicinių ugdymo būdų taikymas;
 • Aktyvus bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.
 • Unikali individualybė, turinti savo poreikius, interesus, ugdymosi stilių;
 • Gerai besijaučiantis, laisvas, sveikas, kūrybingas, dalyvaujantis kasdieninėje veikloje, nuolat
 bendraujantis ir bendradarbiaujantis.
 • Kuriantis savo vertybes, turintis kūrybinės raiškos stilių, matantis savo pasiekimus,
 įsivertinantis savo gebėjimus.
 • Glaudžiai bendradarbiaujanti su darželiu, siekiant užtikrinti  sėkmingą vaiko ugdymąsi:
 aktyvūs kasdieninėje ugdomojoje veikloje, darželio savivaldoje, projektų rengime ir vykdyme,
 bendradarbiavime su socialiniais partneriais.  
  Pridedami dokumentai/nuorodos:

v 

 

LAST_UPDATED2